Lunch Special

Wednesday Nov 25th.

Sloppy Joe $3.50

Goulash $3.50